Jukola lumber

Jukola Lumber tarjoaa mahdollisuuden valita rakentamiseen arvopohjainen, valikoivasti kORJATTU puu. Menetelmä on metsäystävällinen, sillä sen avulla metsäekosysteemi pysyy elinvoimaisena ja maisema näyttää koskemattomalta.

Jukola Lumber Oy on rakennuspuutavaran tuottaja sisä- ja ulkoverhouslevyihin. Olemme toteuttaneet tuotekehitystä ekologiseen puunkorjuutapaan ja jatkojalostusketjuun perustuen. Tuloksena on uusi valikoivasti korjattu puu.

Valikoivasti korjatun puun jalostusarvo perustuu luomuelintarvikkeisiin verrattavaan raaka-ainetuotantoketjuun. Se on koneellisesti kerätty, mutta metsää säästävä tuote, joka on saatavana vakiosahattuna ja höylättynä. Valikoivasti korjattu puu on tarkoitettu ympäristötietoisille asiakkaille kaikkeen rakentamiseen.


Aidosti ekologinen puumateriaali tuo rakennuspuulle ympäristö-ystävällistä sisältöarvoa, joka on usein keskeinen valintakriteeri työmaan materiaalivalinnassa. Lisäksi valikoidusti korjattu puu sopii erityisen hyvin rakennustyömaille, joiden kohde liittyy luontoon tai luonnonarvoihin, kuten Etelä-Konneveden luontomatkailualueen pilottikohteille.

VALIKOIDUSTI KORJATTUJEN PUUTUOTTEIDEN KRITEERIT

1. Raaka-aineena on kotimainen puu, esim. mänty tai kuusi

2. Valikoidusti kaadettavan puun korjauksen suunnittelu ja toteutus valmistetaan yhdessä pitkäaikaisviljelyyn erikoistuneen asiantuntijan kanssa. Tämä tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, jolla on yli vuoden kokopäiväinen kokemus jatkuvankasvatuksen hakkuusuunnittelusta. Esimerkkikumppaneita Suomessa ovat Innoforin metsäpalvelut ja metsäpalvelu Arvometsä sekä esimerkiksi heidän kokeneet kenttätyöntekijät.

3. Hakkaamattoman puun hakkuukohtaiset korjuutyöt suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvalla viljelymenetelmällä ja metsälain 10 §:n mukaisesti. Puunkorjuun suunnittelu ja itse korjuutyöt toteutetaan siten, että kohdepalstalla säilyy osittain eri-ikäinen metsärakenne, lahopuu ja eri puulajeja sisältävä elinvoimainen metsäpeite kohteen mukaan. Korjuu suunnitellaan ja toteutetaan ottaen huomioon alueen erityispiirteet, lajin ominaisuudet – ja maisemanäkökohdat. Puunkorjuu voidaan tehdä koneellisesti, mutta korjuu tehdään niin, että metsä näyttää edelleen metsältä korjuun jälkeen.

4. Raaka-ainehankintaan ei hyväksytä aliharvennusta tai muita avohakkuutoimenpiteitä.

5. Tuottaja siirtää näiden kriteerien mukaisen korjuun suunnittelun ja korjuutyön toteuttamisen valvonnan ja vastuun kohdan 1 mukaisesti kumppanille.

6. Valikoivasti korjatun puun puunjalostusketju toimii siten, että kohtien 1-5 mukainen ylikorjattu puuraaka-aine leimataan ja pidetään erillään koko jalostusketjun ajan. Tuottaja vastaa avaamattoman puutavaran laadusta ja jatkojalostusketjusta tienvarsipinosta eteenpäin jatkojalostusketjun kautta aina asiakastoimitukseen asti. Asiakas saa noin 99 % valikoivasti korjattua puutavaraa tähän kirjattujen kriteerien mukaisesti.

7. Tuottaja pidättää kaikki oikeudet valikoivasti korjattuun puutuotteeseen, tuoteryhmään ja sen johdannaisiin. Erityisesti tuottaja pidättää itsellään kaikki oikeudet päättää, määritellä ja päivittää kriteerinsä valikoivasti korjatun puutuotteen kehittämiseksi markkinoilla.

MITAT SAHATAVARALLE
MITAT HÖYLÄTYLLE SAHATAVARALLE
Profiilit